معرفی استاندارد آسانسور

معرفی استاندارد آسانسور

۲۹ آبان ۱۳۹۶

قطعا استاندارد سازی آسانسور یکی از مهمترین امور مرتبط به ایمین نصب آسانسور و ایمنی استفاده کنندگان از آسانسور می باشد.

قطعا استاندارد سازی آسانسور یکی از مهمترین امور مرتبط به ایمین نصب آسانسور و ایمنی استفاده کنندگان از آسانسور می باشد. البته از لحاظ تاریخی باید عرض کنیم که ویرایش اول قانون استانداردسازی آسانسور در سال 1377 توسط شورای عالی امنیت ملی ایجا و اجرایی شد و سپس در سال 1380 ویرایش دوم این قانون تدوین و به اجرا درآمد. البته این قانون بر اساس قانون استاندارد آسانسور اروپا EN81 تدوین گردید و نسخه ملی این قانون با شماره 1-6303  بنام اساندارد ملی آسانسورهای الکتریکی یا کششی و شماره 2-6303  بنام استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیک تدوین گردید و بازدید استاندارد آسانسور از آن تاریخ به بعد بر اساس این دو سند انجام میگیرد.

دانلود استاندارد ملی آسانسور

دانلود استاندارد آسانسور - استاندارد آسانسور برقی و کششیدانلود استاندارد آسانسور - استاندارد آسانسور هیدرولیک این استانداردها تمامی بخش های یک آسانسور را بدقت پوشش داده و نحوه نصب قانونی و درست قطعات آسانسور را مشخص می نماید. بطور مثال در استاندارد نصب آسانسور کششی سرفصل کلی استاندارد سازی بخش های آسانسور بشرح زیر است: 
 •     استاندارد سیستم محرکه آسانسور ( موترو و کابل کششی و غیره)

 •     استاندارد چاه آسانسور

 •     استاندارد کابین آسانسور

 •     استاندارد مربوط به گاورنر آسانسور

 •     استاندارد ترمز ایمنی آسانسور

 •     استانداردهای مربوط به دال بتونی و بتون ریزی چاه آسانسور

 •     استاندارد موتورخانه آسانسور

 •     استاندارد نصب ریل های راهنمای آسانسور

 •     استاندارد فاصله بین کابین و وزنه تعادل آسانسور

 •     استاندارد نحوه ساخت و نصب قاب ونه تعادل آسانسور

 •     استاندارد کف چاه آسانسور و ضربه گیرها و دیگر لوازم چاهک آسانسور

 •     استاندارد لوازم و تجهیزات و حفاظت های الکتریکی

 •     استاندارد درب طبقات آسانسور

 •     دستورالعمل های کارکرد آسانسور و آزمون های مربوطه 

در استاندارد نصب آسانسور هیدرولیک نیز سرفصل های متعددی برای کلیه بخش های آسانسور هیدرولیک مطرح شده است که به تعدادی از موارد کلی استاندارد سازی بخش های آسانسور هیدرولیک اشاره می نماییم: 
 •     استاندارد ترمز ایمنی آسانسور هیدرولیک مانند ترمز تدریجی یا ترمز گیره ای یا ترمز لحظه ای

 •     استاندارد نصب جک هیدرولیک آسانسور

 •     استاندارد بار گسیختگی طناب فولادی

 •     اساندارد نصب کابین آسانسور هیدرولیک

 •     استاندارد نصب چاهک و بتن ریزی چاهک

 •     استاندارد سیستم محرکه آسانسور هیدرولیک

 •     استاندارد نصب گاورنر آسانسور هیدرولیک

 •     استاندارد شیر جهت پایین و شیر محدود کننده و شیر یک طرفه

 •     استاندارد وزنه تعادل آسانسور هیدرولیک

 •     استاندارد نصب قاب و یوک و دیگر قطعات وابسته

 •     استاندارهای ضربه گیرهای چاهک آسانسور هیدرولیک


دسته بندی: آسانسور » استاندارد