مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

1398-08-11
مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

آسانسوری است که در آن قدرت بالابری از طریق یک الکتروپمپ که مایع هیدرولیک را به جک منتقل میکند، تامین میگردد . اتصال جک به کابین می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد . (ممکن است ترکیبی از موتورها و پمپ ها و یا جک ها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

استفاده کننده [1] شخصی است که از خدمات آسانسور استفاده می کند .

اتاق فلکه [2] اتاقی است که در آن سیستم محرکه قرار ندارد و فلکه ها در آن قرار دارند و وسایلی از قبیل گاورنر و تجهیزات الکتریکی می تواند در آن قرار گیرند.

بار اسمی ( ظرفیت مفید )[3] میزان باری است که تجهیزات آسانسور بر مبنای آن انتخاب و ساخته شده اند.

فضای بالا سری[4] قسمتی از فضای چاه که بین کف بالا ترین طبقه توقف آسانسور تا زیر سقف چاه قرار دارد.

ترمز ایمنی [5] وسیله ای مکانیکی است که توسط سیستم گاورنر، در لحظه افزایش سرعت بیش از حد مجاز فعال شده و با قفل شدن بر روی ریل های راهنمای کابین یا وزنه تعادل آنها را متوقف می نماید .

ترمز ایمنی تدریجی [6] نوعی ترمز ایمنی است که سیستم آن با اعمال اصطکاک روی ریل های راهنما عمل نموده و بدین ترتیب موجب شتاب منفی تعریف شده کمتری می گردد. همچنین نیروهای وارد روی کابین و وزنه تعادل را در مقدار مجاز محدود مینماید.

ترمز ایمنی گیره ای [7] وسیله ای است مکانیکی که در هنگام فعال شدن موجب توقف کابین در حرکت به سمت پایین شده و آن را در هر نقطه از مسیر حرکت ساکن نگه میدارد و از ادامه خزش جلوگیری میکند.

ترمز ایمنی لحظه ای [8] نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن تقریبا آنی روی ریل های راهنما باعث توقف کابین و یا وزنه تعادل ( با شتاب منفی بسیار زیاد ) می شود .

ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیر [9] نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن تقریبا آنی روی ریل های راهنما عمل می کند ولی واکنش در کابین یا وزنه تعادل ، بوسیله ضربه گیر تعدیل می شود .

جک [10] مجموعه ای از یک سیلندر و یک پیستون است که تشکیل یک وسیله حرکت هیدرولیکی را می دهد.

جک یک طرفه [11] جکی است که در آن عمل جابجایی از یک طرف با فشار مایع و از سمت دیگر تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین صورت می گیرد .

چاه [12] فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل (در صورت وجود) حرکت می کند . این فضا معمولا به کف چاهک ، دیوار ها و سقف چاه محدود میباشد.

چاهک[13] بخشی از چاه است که در زیر پایین ترین ایستگاه آسانسور قرار دارد .

حداقل بار گسیختگی طناب فولادی [14] حاصل ضرب مربع قطر اسمی طناب فولادی ( بر حسب میلیمتر مربع ) و مقاومت کششی اسمی سیم ها ( بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع ) و یک ضریب متناسب با نوع ساختار طناب های فولادی میباشد.

ریل های راهنما [15] اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل (در صورت وجود) تعبیه می شوند .

زنجیره ایمنی الکتریکی [16] تمامی وسایل برقی ایمنی که به یکدیگر بطور سری متصل میباشند.

سرعت اسمی [17] عبارت است از سرعت کابین بر حسب متر بر ثانیه ( )، که تجهیزات بر مبنای آن ساخته شده اند :

سرعت اسمی رو به بالا بر حسب متر بر ثانیه؛

سرعت اسمی رو به پایین بر حسب متر بر ثانیه ؛

مقدار ماکزیمم هر کدام از سرعت های اسمی و بر حسب متر بر ثانیه.

سیستم ضد خزش الکتریکی[18] ترکیبی از تمهیداتی است که از خطر خزش کابین جلوگیری میکند .

سیستم محرکه آسانسور [19] سیستمی است که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت باز می دارد و از پمپ و موتور پمپ و شیر های کنترل تشکیل شده است .

شیر ترکیدگی[20] طراحی این شیر به صورتی است که افت فشار ناشی از افزایش جریان سیال از یک مقدار مشخص و در جهتی که از قبل تعیین شده است، موجب بسته شدن خودکار آن شود.

شیر جهت پایین[21] شیری با کنترل الکتریکی در یک مدار هیدرولیکی است، که پایین رفتن کابین از طریق آن کنترل می شود.

شیر دستی[22] عبارت است از یک شیر دو راهه با عملکرد دستی که از هر دو طرف می تواند موجب برقراری جریان و یا قطع آن گردد .

شیر فشار شکن ( شیر اطمینان )[23] شیری است که درصورت افزایش فشار با خارج کردن سیال، فشار را در یک حد تعیین شده نگه میدارد.

شیر محدود کننده [24] شیری است که ورودی و خروجی آن از طریق یک مجرای عبور محدود شده، به یکدیگر متصل می شوند .

شیر یک طرفه[25] شیری که فقط اجازه برقراری جریان از یک سمت را می دهد .

شیشه لایه دار [26] ترکیبی است از دو یا بیشتر لایه شیشه ای که هر کدام از آنها توسط یک لایه نازک پلاستیکی به یکدیگر متصل شده اند

طناب ایمنی[27] طناب فولادی کمکی است که به کابین و یا وزنه تعادل متصل می گردد تا در هنگام سرعت بیش از حد مجاز و یا قطع سیستم آویز، ترمز ایمنی را فعال سازد .

کابل متحرک (یا کابل فرمان)[28] به کابل قابل انعطاف که بین کابین و یک نقطه ثابت قرار می گیرد، گفته می شود .

کابین (اتاقک)[29] بخشی از آسانسور است که شبیه اتاقک بوده و مسافران ویا بارها (یا هر دوی آنها) را جابجا می کند.

گاورنر[30] وسیله ای است که وقتی آسانسور به هر دلیل به سرعتی بیش ازحد مجاز برسد، موجب توقف آسانسور شده، و در صورت نیاز سیستم ترمز ایمنی را بکار میاندازد .

ضربه گیر [31] وسیله ای است برای جلوگیری از توقف ناگهانی کابین و یا وزنه تعادل در انتهای مسیر حرکت با استفاده از فنر یا سیال (یا موارد دیگر).

قاب یا یوک [32] چهارچوبی فلزی است که کابین یا وزنه های تعادل را جابجا نموده و به سیستم آویز متصل می گردد . این قاب ممکن است با دیوارهای کابین یک پارچه باشد .

فشار بار کامل[33] مقدار فشار استاتیکی است که به لوله هایی که مستقیما به جک متصل اند وارد میشود و در حالتیکه کابین با بار اسمی در بالا ترین طبقه توقف ساکن قرار گرفته.

محافظ پا ( سینی زیر در )[34] قسمتی از صفحه قایم بالبه شیب داری است که در زیر آستانه درب طبقه یا ورودی به کابین نصب میشود .

محدود کننده یک راهه [35] شیری که اجازه جریان آزاد سیال از یک سمت را می دهد و در سمت دیگر عبور جریان را محدود میکند .

مساحت مفید کابین [36] اندازه مساحت کابین که در ارتفاع یک متر بالاتر از کف کابین بدون احتساب فضایی که دستگیره ها اشغال میکنند، می باشد .

مسافر[37] شخصی است که با آسانسور و در کابین جابجا می شود .

منطقه باز شدن قفل [38] منطقه ای است در بالا و پایین سطح توقف که وقتی کف کابین درآن منطقه باشد ، درهای مربوطه قابلیت باز شدن از حالت قفل را میابند .

موتور خانه [39] اتاقی است که ماشین یا ماشین های سیستم محرکه و یا تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند.

وسیله پاول[40] وسیله ای مکانیکی است برای متوقف ساختن کابین وقتی بطور خود بخودی به طرف پایین می رود و آن را بر روی نگه دارنده های ساکن بطور ثابت نگه میدارد .

وزنه تعادل[41] جرمی است که با متعادل نمودن تمام یا بخشی از جرم کابین موجب صرفه جویی در انرژی میشود.

هم سطح سازی [42] عملی است که بمنظور افزایش دقت تراز بودن کف کابین با کف طبقه در هنگام توقف، انجام می پذیرد.

هم سطح سازی مجدد[43] عملی است که در صورت لزوم بعد از توقف آسانسور ، برای آنکه سطح توقف در طول بار گیری یا تخلیه هم تراز بماند ، انجام می گیرد .

_____________________________________

[1] – User

[2] – Pulley room

[3] – Rated load

[4] – Head room

[5] – Safety gear

[6] – Progressive safety gear

[7] – Clamping device

[8] – Instantaneous safety gear

[9] – Instantaneous safety gear with buffered effect

[10] – Jack

[11] – Single acting jack

[12] – Well

[13] – Pit

[14] – Minimum breaking load of a rope

[15] – Guide rails

[16]- Electric safety chain

[17] – Rated speed

[18] – Electric anti-creep system

[19] – Lift machine

[20]- Rupture valve

[21] – Down direction valve

[22] – Shut-off valve

[23] – Pressure relief valve

[24] – Restrictor

[25] – Non- return valve

[26] – Laminated glass

[27] – Safety rope

[28] – Traveling cable

[29] – Car

[30] – Over speed governor

[31] – Buffer

[32] – Sling

[33] – Full load pressure

[34] – Apron

[35] – One way restrictor

[36] – Available car area

[37] – Passenger

[38] – Unlocking zone

[39] – Machine room

[40] – Pawl device

[41] – Balancing weight

[42] – Leveling

[43] – Re- leveling

دسته بندی: آموزش