نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

مقدمه

طراح بایدتعدادظرفیت ونوع (مسافروباربرو…) آسانسورهای ساختمان رادرمراحل اولیه طراحی تعیین نموده وبراساس اطلاعات حاصله ومقررات جانمایی میکند .پیش بینی تمهیدات لازم متناسب باشرایط اقلیمی به عهده طراح میباشد .

1- ساختمانهای بیش ازچهارطبقه باحداکثرطول مسیرحرکت بیش از 5/10 متر(کف ورودی اصلی تاکف آخرین توقف) تعبیه آسانسورالزامی می باشد. (معمولا بیش از4 طبقه(

2- درساختمانهای 8 طبقه با طول مسیرحرکت 28 متروبیشتربایدحداقل دودستگاه آسانسور پیش بینی شود .

حتی اگرازنظرمحاسبات تعدادوظرفیت یکدستگاه آسانسورکفایت کند .

3- درکلیه ساختمانهای باطول مسیرحرکت بیش از 28 مترحداقل یک دستگاه آسانسورمناسب حمل بیمار(برانکاردبر) نیزبایدپیشبینی شود. این آسانسوربایدباعلامت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و کلیه طبقات راسرویس دهد.

4- درساختمانهایی که وجودآسانسوریا آسانسورها الزامی میباشد باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیتحمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

جانمایی آسانسورها

– طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسورها در یک ساختمان و سهولت دسترسی و رفت و آمد مسافرین و هدایت آنها به سمت آسانسورها را تعیین کند.

– پس از مشخص شدن تعداد و ظرفیت آسانسورها طراح باید باتوجه به موارد زیر مکان صحیح قرارگیری آسانسورها را تعیین نماید:

1- آسانسورها باید در مرکز یا مراکزحرکتی و ترافیکی ساختمان قرارگیرد به طوریکه با کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا باربتوان از نقاط مختلف ساخنمان به آنها دسترسی پیدا نمود.

2- حداکثر فاصله پیاده رو از ورودی ساختمان یا در آپارتمانها برای سوارشدن بر آسانسورها در هر طبقه 45متر.

توجه :درصورتی که تعدادآسانسورها بیش ازیک دستگاه باشد می توان آنها را در کنار یا روبروی هم جای داد.

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها

انتخاب ظرفیت وتعدادآسانسوریک تصمیم اساسی درطراحی ساختمان است وهرگونه اشتباهی ممکن است منجربه کاهش رضایت مسافرین به علت زمانهای طولانی انتظارگرددویافضای مفیدازساختمان رابه هدردهدکه نتیجه هردوضرراقتصادی است.

مسیولیت تعیین ظرفیت وتعداد آسانسوربامهندس طراح است و طراح شخصاویاتوسط مشاورین آسانسورهای مناسب رابایدپیش بینی نماید.

باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا درمبحث الکترونیک توصیه می شودکه درمحاسبات ترافیک ازمشاورین متخصص دراین زمینه استفاده شود.

طبقه اصلی :

سطحی که معمولاپیاده هاازسطح خیابان به آن دسترسی دارند.اگردسترسی به آسانسورازسطوح مختلف وجودداشته باشددراین صورت پایینترین طبقه به عنوان طبقه اصلی محسوب می شود.

– زمان انتظار در طبقه اصلی:

بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسوردر طبقه اصلی میباشد.

– ظرفیت جابجایی(یک یاچندآسانسور)

درصدی از جمعیت ساختمان که آسانسور یاآسانسورها میتوانند در زمان معینی جابجا نماید.

– زمان تیوری سفر

زمان تیوری مدت زمانی است که کابین آسانسوربین دورترین طبقات ازهم درحرکت است (زمان سفر بخش بر زمان سرعت(

عمق (عرض یا طول هم راستای عمق کابین ) راهرو مقابل ورودیهای کابین

نوع ساختمان جایگذاری آسانسور عمق راهرو مقابل ورودیهای کابین
مسکونی تکی برابر یا بزرگتر از عمق کابین
گروهی درکنارهم برابر یا بزرگتر از 5/1 متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه (هرکدام که بزرگتر باشد)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از 1/2 متر یا مجموع بزرگترین عمق آسانسورهای (روبروی هم هرکدام که بزرگتر باشند)
غیرمسکونی به استثنای آسانسور تخت بر تکی برابر یا بزرگتر از 5/1 برابر عمق کابین
گروهی درکنارهم برابر یا بزرگتر از 4/2 متر یا  5/1 برابر بزرگترین عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی هم حداکثر 5/4 متر


جدول محاسبه تعداد و نوع و سرعت آسانسور در مجتمع ها با در نظر گرفتن طبقات


تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه تعداد آسانسور نوع آسانسور سرعت آسانسور
5  طبقه 2و3و4و5 واحد 1 630 Kg × 1 0/63 m/s
5  طبقه 6و7و8 1 630 Kg × 1  1 m/s
5  طبقه 9و10 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1 m/s
6 طبقه 1و2و3و4و5 1 630 Kg × 1  1 m/s
7 طبقه از1تا10 2 400 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1 m/s
8 طبقه از1تا10 2 400 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1/6 m/s
9 طبقه از1تا10 2 400 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1/6 m/s
10 طبقه از1تا10 2 400 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1/6 m/s
11 طبقه از1تا10 2 400 Kg × 1

1000 Kg × 1
 1/6 m/s
12 طبقه از1تا10 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
13 طبقه از1تا10 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
14 طبقه از1تا8 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
14 طبقه 9و10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
15 طبقه از2تا6 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
15 طبقه از7تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
16 طبقه از2تا5 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
16 طبقه از6تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
17 طبقه از2تا5 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
17 طبقه از6تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
18 طبقه از2تا5 2 630 Kg × 1

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
18 طبقه از6تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
19 طبقه از2تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
20 طبقه از2تا10 3 630 Kg × 2

1000 Kg × 1
 2/5 m/s
دسته بندی: مقالات