تشخیص عیب های الکتریکی و رفع آنها

تشخیص عیب های الکتریکی و رفع آنها

تشخیص عیب های الکتریکی و رفع آنها

عیب های الکتریکی در مسیرهای جریان برق به وجود می آید. این عیوب عموما به سه صورت زیر ممکن است ایجاد شوند:

الف) قطع شدگی ب) اتصال بدنه پ) اتصال کوتاه حلقه ها

برای تشخیص عیب می توان از تغییراتی که در خصوصیات کار موتور پدیدار می شوند، استفاده کرد.

عیب های الکتریکی در موتورهای سه فاز:

برای مشاهده تغییر خصوصیات کار،‌باید در مسیر هر یک از فازها یک آمپرمتر مناسب به همراه فیوز قرار داد وسپس موتور را برای چند لحظه کوتاه به ولتاژ نامی وصل کرد. با اتصال موتور به برق اتفاقات زیر ممکن است رخ دهد:

الف) موتور هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهد و آمپرمترها هیچ گونه جریانی را نشان ندهند : در این حالت در اتصال ستاره در مسیر سیم پیچی فازها قطع شدگی وجود دارد که ممکن است این قطع شدگی در کلافها یا در نقطه صفر ستاره باشد.برای کسب اطمینان باید مقاومت بین دو فاز را اندازه گرفت که در این حالت مقاومت بین دو فاز باید بی نهایت باشد. اگر اتصال موتور مثلث باشد و آمپرمترها هیچ جریانی را نشان ندهند، قطع شدگی در هر سه گروه کلاف فازها یا این که در محل اتصال گروه کلافهای فازها به یکدیگر است.

ب) بعد از وصل موتور سه فازه به شبکه موتور راه نیفتاده است ولی ارتعاش می کند و صدا می دهد: اگر اتصال گروه کلافهای موتور به ستاره باشد و یکی از آمپرمترها جریانی را نشان ندهد، رتور را با دست در یک جهت گردش در می آوریم که موتور در همان جهت شروع به حرکت خواهد کرد. نتیجه می گیریم که گروه کلافی که آمپرمتر آن جریانی را نشان ندهد، قطع شده است. در صورتی که اتصال کلافهای موتور مثلث باشد و آمپرمترها نیز مقادیر مختلفی را نشان بدهند احتمالا یکی از کلافهای موتور قطع است که می توان با اندازه گیری مقاومت گروه کلافهای هر فاز، گروه کلاف را قطع شده را تشخیص داد. دو سر گروه کلافی که در آن قطع شدگی اتفاق افتاده باشد دو برابر دیگر کلافها از خود مقاومت نشان می دهد.

پ) بعد از وصل موتور سه فاز به شبکه،‌موتور راه افتاده است ولی به دور نامی نمی رسد: معمولا اتصال بدنه یا اتصال کوتاه حلقه ها می تواند چنین اشکالی را به بار آورد. برای پیدا کردن اتصال بدنه از یک اهم متر استفاده می کنیم به این صورت که هر یک از سرهای فازها را نسبت به بدنه موتور آزمایش می کنیم . برای تشخیص اتصال حلقه های یک فاز اتصال بین گروه کلافهای هر سه فاز موتور را باز کرده و مقاومت هر سه سیم پیچ را به طور جداگانه اندازه می گیریم. باید مقاومت گروه کلاف هر سه فاز با هم برابر باشد هر گروه کلافی که مقاومت آن از دو گروه کلاف دیگر کمتر باشد ژ، حلقه ها در آن اتصال کوتاه شده اند.

ت) بعد از وصل موتور سه فاز به شبکه یک یا دو یا هر سه فیوز می سوزد: در این حالت ممکن است در نقاطی از موتور اتصال بدنه یا اتصال کوتاه حلقه ها وجود داشته باشد.

ث) موتور بعد از راه اندازی صدای غیرعادی می دهد: در این حالت موتور جریان زیادتر از حد نرمال را تحمل می کند. در این حالت به احتمال زیاد موتور اتصال بدنه یا اتصال کوتاه حلقه دارد.

ج) موتور در حالت بی باری راه می افتد ولی زیر بار می ایستد : در موتور تعدادی از کلافها اتصال کوتاه شده اند و احتمال اتصال بدنه نیز می رود.

دسته بندی: مقالات