خط مشی

خط مشی

1398-09-20
خط مشی آسانسور

فزایش توان رقابتی سازمان در بازارهای داخلی و خارجی جهت کسب سهم بیشتری از بازار

تعهد به پیشگیری از تولید و انتشار آلودگیهای زیست محیطی در تمامی فرآیندهای ساخت و نصب

تعهد به رعایت و تبعیت از استانداردها ، قوانین ، الزامات ملی و بین المللی تعیین شده پیرامون کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل

تعهد به پیشگیری ، کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار

تعهد به ایجاد و برقراری ارتباط موثر و پویا با پرسنل و مشتریان و طرفهای ذینفع در جهت بهبود مستمر عملکردهای کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی

تعهد به ایجاد و بکار گیری جریان اطلاعات صحیح در درون سازمان در جهت بهبود مستمر در تمامی جنبه های مدیریت ، تولید ، خدمات و فرآیندهای مرتبط

تعهد به حفظ سلامت و بهداشت کار پرسنل و ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنان به همراه جلب مشارکت آنها در بهبود مستمر عملکرد سازمان

تعهد به شناسایی ، درک و رفع نیازهای مشتریان سازمان

تعهد به استفاده از خدمات پیمانکاران و تامین کنندگان متعهد به رعایت الزامات مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی

تعهد به مدیریت بهینه سازی مصرف منابع از جمله انرژی ، کاهش ضایعات تولیدی و بازیافت آن

تعهد به شناسایی ، ارزیابی و کنترل شرایط اضطراری با تهیه طرح های واکنشی و انجام مانورهای دوره ای

تعهد به کنترل و کاهش حوادث و ریسکهای غیر قابل تحمل

دسته بندی: مقالات